Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem hurtowni internetowej hurt-outlet.pl jest firma SUPERADO SP.  Z O.O
Ul. Dworcowa 38/127. 05-500 Piaseczno
NIP: 1231335818, Regon: 366341967 , adres e-mail: biuro@hurt-outlet.pl

2. Hurtownia Internetowa nie prowadzi sprzedaży detalicznej.

3. Minimalne Zamówienie hurtowe musi stanowić wartość nie mniejszą niż 1000zł netto.

4. Warunkiem dokonania zakupów w Hurtowni Internetowej jest akceptacja postanowień
niniejszego Regulaminu.

5. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu przez Klienta Przedsiębiorcę oraz Przedsiębiorcę Nierejestrowego jest potwierdzeniem przez Klienta, iż zawarcie Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą ma charakter zawodowy wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Klienta - Przedsiębiorcę oraz Przedsiębiorcę Nierejestrowego działalności.

II. DEFINICJE
1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Hurtowni Internetowej.
2. HURTOWNIA INTERNETOWA – hurtownia działająca na platformie internetowej dostępna pod adresem internetowym www.hurt-outlet.pl
3. SPRZEDAWCA – SUPERADO SP.  Z O.O z siedzibą Ul. Dworcowa 38/127. 05-500 Piaseczno NIP: 1231335818.
4. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
5. PRZEDSIĘBIORCA – Klient, który składa Zamówienie w ramach lub na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.
6.PRZEDSIĘBIORCA NIEZAREJESTROWY – Klient – osoba fizyczna, która składa Zamówienie w ramach lub na potrzeby prowadzonej działalności nierejestrowej, o której mowa w art. 5 Ustawy z dnia 7 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców;
8. KONSUMENT – osoba fizyczna zawierającą ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
9. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która utworzyła lub zmierza do utworzenia Konta.
10. PRODUKT – dostępna w Hurtowni Internetowej rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
11. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Hurtowni Internetowej umożliwiający utworzenie Konta.
12. KONTO – zbiór zasobów i uprawnień w ramach sytemu teleinformatycznego Sprzedawcy, oznaczone indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zawierające jego dane oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Hurtowni Internetowej.
13. FORMULARZ ZAMÓWIENIA –formularz umożliwiający złożenie Zamówienia, określający warunku zawartej Umowy Sprzedaży.
14. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
15. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Hurtowni Internetowej.
16. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

III. WARUNKI KORZYSTANIA Z HURTOWNI INTERNETOWEJ
1. Użytkownicy i Klienci zobowiązani są do:
a) korzystania z Hurtowni Internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
b) wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
2. Konto – celem utworzenia Konta Użytkownik zobowiązany jest wypełnić Formularz Rejestracyjny . Następnie Użytkownik powinien kliknąć pole „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie hasła.
3. Użytkownik - osoba fizyczna, celem założenia konta powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celu założenia Konta Użytkownika w ramach Sklepu internetowego działającego na platformie internetowej dostępnego pod adresem internetowym www.hurt-outlet.pl, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych i Ustawa z dania 10 maja 2018 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018 r. 1000). Użytkownik-osoba fizyczna wyraża zgodę w sposób dobrowolny jednakże nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi rejestrację Konta Użytkownika.
Utworzenie konta jest nieodpłatne oraz na czas nieoznaczony.
4. W każdej chwili i bez podania przyczyny, Użytkownik może zrezygnować z Konta poprzez wysłanie do Sprzedawcy, np. drogą korespondencji e-mail na adres poczty elektronicznej: biuro@hurt-outlet.pl, z żądanie usunięcia Konta.
5. Zamówienie w Hurtowni Internetowej składane są za pośrednictwem Formularza Zamówienia lub mailowo.
6. Ceny produktów wyrażone są w złotych polskich netto, po złożeniu Zamówienia system automatycznie nalicza ceny brutto.
7. Ogłoszenia, reklamy, cenniki oraz inne informacje zawarte na stronie Hurtowni Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c. a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany ceny towarów lub usług.
8. Cena podana przy każdym towarze może ulec zmianie.
9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:
a) wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych Produktów,
b) wprowadzania, odwoływania i modyfikowania zasad promocji,
c) aktualizacji cen produktów znajdujących się w Ofercie Hurtowni Internetowej. W przypadku aktualizacji cen po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
10. W przypadku zmiany ceny, wycofania i wprowadzenia nowego Produktu lub wprowadzania, odwoływania i modyfikowania zasad promocji po złożonym przez Klienta Zamówieniu, Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Klienta o wprowadzonych zmianach.
11. Formularz Zamówienia – Wypełnienie Formularza Zamówienia polega na dodaniu do „koszyka” w Hurtowni Internetowej Produktów. Klient może dowolnie dodawać i usuwać Produkty z „koszyka”. Następnie Klient chcąc złożyć Zamówienie powinien kliknąć „Zamów i zapłać”. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta, w tym nazwa/imię nazwisko, siedziba/adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, kolor Produktu/ów miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.
12. Formularz Zamówienia jest nieodpłatny i ma charakter jednorazowy – ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem.
13. Składanie zamówień za pośrednictwem Formularza Zamówienia dostępne jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

IV. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Hurtowni Internetowej, z chwilą z chwilą rozpoczęcia realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę.
2. Utrwalenie i zabezpieczenie zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Hurtowni Internetowej i przesłanie Klientowi automatycznej informacji zwrotnej potwierdzającej przyjęcie Zamówienia. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Hurtowni Internetowej Sprzedawcy.
14. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma automatyczną informację zwrotną od Sprzedawcy, potwierdzającą przyjęcie zamówienia, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia drogą korespondencji e-mail Zamówienia oznacza, iż Zamówienie to nie zostało przyjęte do realizacji.
15. Dostępność Produktów jak i ich aktualna cena są sprawdzane w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta po jego opłaceniu bądź wyborze przesyłki za pobraniem (weryfikacja zamówienia). Znaczy to że zdarzyć się może iż w złożonym zamówieniu wystąpi brak częściowy lub całkowity zamawianych produktów.
16. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za braki magazynowe Produktów oraz ewentualną różnice w cenie.

17. Sprzedawca zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia w całości lub części, gdy:
a) realizacja Zamówienia będzie nie będzie możliwa z przyczyn obiektywnych, w szczególności w przypadku gdy wystąpił czasowy lub trwały brak Produktu lub nie wystarczająca liczba sztuk Produktu (braki magazynowe).
b) Zamówienie zostało złożone przez Klienta, który co najmniej jednokrotnie już złożył Zamówienie i nie odebrał Produktów lub nieterminowo uregulował płatność za Produkty
c) autentyczność Zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.
18. Oświadczenie o anulowaniu Zamówienia wraz z podaniem jego przyczyny Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie wysłać Klientowi drogą korespondencji e-mail lub pisemnie.
19. Klientowi w przypadku anulowania Zamówienia z przyczyn wskazanych w ust. 17 nie przysługują żadne roszczenia względem Sprzedawcy. W przypadku gdy Klient dokonał zapłaty za Produkty przed otrzymaniem oświadczenia o anulowaniu Zamówienia, Sprzedawca zwróci całą wpłaconą kwotę w wartości nominalnej w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
20. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość potwierdzenia danych Klienta, telefonicznie lub drogą mailową.
21. Sprzedawca po dokonanej sprzedaży wystawia dokument księgowy fakturę VAT lub paragon fiskalny.

V. REALIZACJA UMOWY SPRZEDAŻY
1. Dostawy Produktów są realizowane na terenie Polski oraz w państwach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
2. Realizacja Umowy Sprzedaży rozpocznie się w najbliższy Dzień Roboczy następujący bezpośrednio po:
a) dniu, w którym Zamówienie zostało zapłacone (płatność przelewem na rachunek bankowy),
b) dniu, w którym Zamówienie zostało złożone (w przypadku płatności za pobraniem)
c) dniu, w którym Zamówienie zostało zweryfikowane (w przypadku konieczności weryfikacji Zamówienia), jednakże nie wcześniej niż gdy Zamówienie zostało zapłacone (płatność przelewem na rachunek bankowy).
3. Płatność kwoty wskazanej do zapłaty za zamówione Produkty Klient może dokonać:
a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
b) gotówką za pobraniem
Aktualne formy płatności i koszty przesyłek wskazane są na stronie na stronie www.hurt-outlet.pl, w Zakładce „Formy płatności "
4. Minimalny czas realizacji Umowy Sprzedaży wynosi 1-2 dni robocze plus czas dostawy wykonywanej przez firmę kurierską ( 1-2 dni robocze). W wypadku dostawy Produktów nietypowych albo Zamówień obejmujących Produkty czasowo niedostępne w magazynie, czas realizacji może się wydłużyć. W każdym przypadku wydłużenia czasu realizacji Umowy Sprzedaży, Sprzedawca poinformuje Klienta za pośrednictwem korespondencji e-mail, o opóźnieniu.
5. W przypadku Zamówienia kilku Produktów, które ma zostać dostarczone w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedawcę całego Zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.
6. Dostawa Produktów do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia.
7. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktów:
a) przesyłka kurierska,
b) przesyłka kurierska pobraniowa.
8. Sprzedawca pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta, z którą Użytkownik może zapoznać się w każdej chwili na stronie www.hurt-outlet.pl, w Zakładce „Czas i koszty dostawy”. Koszt przesyłki wliczony jest w kwotę wskazaną do zapłaty po złożeniu Zamówienia. Koszty dostawy zostają uwzględnione na fakturze.
9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmę kurierską.
VI. PROMOCJE
1. Produkty mogą być sprzedawane po cenach promocyjnych.
2. Aktualnie sprzedawane po cenach promocyjnych Produkty dostępne są na stronie Hurtowni Internetowej.
3. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów.
4. Ofert promocyjnych nie można ze sobą łączyć chyba, że szczegółowe warunki promocji dopuszczają taką możliwość.

VI. ZWROTY I REKLAMACJE

Ze względu na hurtowy charakter sprzedaży oraz sprzedaż w pakietach ( kartonach, kilogramach, sztukach ) bez specyfikacji, Hurtownia nie przyjmuje zwrotów.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zawartość strony internetowej www.hurt-outlet.pl, włącznie z tekstami, zdjęciami, grafikami, ilustracjami jest własnością Hurtowni Internetowej. Treści te są chronione prawem autorskim i innymi prawami. Ich wykorzystanie dozwolone jest wyłącznie za wyraźną zgodą właściciela strony.
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest SUPERADO SP.  Z O.O. Ul. Dworcowa 38/127, 05-500 Piaseczno NIP: 1231335818, adres email: biuro@hurt-outlet.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Hurtowni Internetowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca lub Administrator ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
3. Strony Umowy Sprzedaży są zobowiązane do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu elektronicznego lub adresu korespondencyjnego. Do chwili powiadomienia drugiej strony o zmianie, korespondencja wysłana na dotychczasowy adres e-mail lub adres korespondencyjny ma skutek doręczenia.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu.
5. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
6. Sprzedawca zastrzega, iż Produkty mogą nieznacznie różnić się do ich prezentacji zamieszczonej w Hurtowni Internetowej pod adresem www.hurt-outlet.pl, np. inna kolorystyka, inny wzór na materiale, brak dodatku lub inny dodatek np. kieszonka, łańcuszek, blaszka, szwy. Nieznaczne różnice nie stanowią wad Produktu, a Sprzedawca nie ponosi za nie odpowiedzialności.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl